Ngành hóa chất

Máy ép lọc cho ngành công nghiệp hóa chất.

Ngành nước sạch, nước thải

Máy ép bùn cho xử lý nước cấp và nước thải.

Ngành khai khoáng

Máy ép bùn cho ngành khai khoáng.

Ngành thực phẩm

Máy ép lọc cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Các ngành nghề khác

Máy ép lọc cho các ứng dụng khác.