Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polyester máy ép bùn

Phụ kiện máy ép bùn khung bản

Ống cấp liệu trung tâm máy ép bùn

Phụ kiện máy ép bùn khung bản

Bu lông bắt tay nắm khung bản

Các thiết bị lựa chọn thêm

Xe hứng bùn

Phụ kiện bơm màng khí nén

Màng bơm Santo (Santoprene)