Các thiết bị lựa chọn thêm

Băng tải máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng bùn thủy lực

Phụ kiện máy ép bùn khung bản

Tay nắm khung bản máy ép bùn

Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polyester máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Xe hứng bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng nước rỉ tự động