Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén BSK 1/2″

Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polypropylene máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Xe hứng bùn

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN50

Các thiết bị lựa chọn thêm

Băng tải máy ép bùn