Quản lý bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhận được văn bản của một số địa phương, trong đó có Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Ngày 12/8, Bộ TN&MT có Văn bản số 3345/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về vấn đề này.

Theo đó, bùn thải phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp có chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd… đặc biệt là bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các ngành nghề sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác. Kết quả thanh tra, kiểm tra và việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) trong thời gian qua cho thấy các loại bùn thải từ các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề nêu trên phải được quản lý theo quy định về quản lý CTNH.


Hơn nữa, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại; thông số và thành phần nguy hại biến động dẫn đến việc khó kiểm soát và trong nhiều trường hợp, kết quả lấy mẫu phân tích không mang tính đại diện; khối lượng phát sinh lớn nên lượng bùn thải từ các khu công nghiệp nêu trên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp…

Tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định cụ thể các nhóm bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất có các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực nêu trên là CTNH (thuộc loại **). Do vậy, Bộ TN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý các loại bùn thải nêu trên theo đúng quy định của thông tư này về quản lý CTNH để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

 

  • Đối với trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp là loại * (được áp mã 12 06 05 hoặc 12 06 06) và được phân định theo quy định tại QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải.
  • Đối với trường hợp chủ nguồn thải CTNH có khả năng tự xử lý bùn thải là CTNH đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường.

Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục nghiên cứu các căn cứ kỹ thuật và thực tiễn, đồng thời theo dõi, tiếp thu các ý kiến của các địa phương để xem xét điều chỉnh Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT cho phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *