Xe hứng bùn

Xe hứng bùn – Western Filter
Western Filter cung cấp xe đẩy bánh bùn thuận tiện để bạn dễ dàng vứt bỏ các loại bánh bùn sau ép. Xe hứng bùn được thiết kế kiểu dáng thấp cho phép lấy bùn thuận tiện, vị trí đặt dưới máy ép bùn.